فارسی        English
 

رزومه شرکت مهندسی توانمند برق اصفهان

الف ) : وضعيت شرکت
شرکت مهندسی توانمند برق اصفهان در سال 1374 در راستای سياستهای خصوصی سازی تاسيس و در تاريخ 1/4/1375 فعاليت خود را در زمينه ارائه خدمات عمومی و حمل و نقل به شرکت برق منطقه ای اصفهان شروع گرديده , با توجه به افزايش بيش از حد شرکتهای مشابه در زمينه اجرای خدمات عمومی و تامين نيروی انسانی باعث ايجاد رقابتی کاذب گرديد که شرکت مهندسی توانمند در جهت  رهائی از اين معضل در سال 1386 با تغيير موضوع فعاليت شرکت اقدام به ايجاد واحد فنی و مهندسی نمود و تلاش در جهت فعاليت در بازار جديد گرديده است .

ب ) فعاليتهای انجام شده طی سال 1388
1-      اخذ رتبه بندی ساختمانی از سازمان برنامه و بودجه
2-   فعال نمودن واحد فنی و مهندسی و تلاش به جهت حضور در مناقصات بهره برداری و برونسپاری و خدمات مشترکين و نيز اجرای مناسب و دقيق قراردادها ضميمه تداوم آنها را فراهم نموده  
3-   پيگيری و اخذ عامليت فروش ترانس از کارخانه ايران ترانسفو که باعث ايجاد درآمد حدود 100 ميليون ريال طی يک دوره سه ماهه و نيز استفاده از گردش حساب نزد بانکها در جهت اخذ ضمانتنامه های بانکی گرديده .
4-   ساماندهی وضعيت واحد حمل و نقل شرکت و افزايش بهره وری نيروی موجود در جهت سرويس دهی هر چه بهتر به کارفرمايان و استفاده از پيمانکاران فرعی با توجه به نياز مشتريان
 5-   افزايش نظارت و اعمال روشهای کنترلی در سالن غذا خوری که نتيجه آن بازدهی مناسب و سود دهی و جلب رضايت مشتريان طی سال گذشته می باشد .
6-   با عنايت به يادداشت 31 صورتهای مالی در خصوص بودجه مصوب و عملکرد نشان دهنده افزايش درآمد و کاهش هزينه های دوره می باشد که نتيجه اعمال سياستهای کنترل و نظارتی می باشد .
7-   طی سال فوق الذکر تلاش در جهت ايجاد محيطی آرام برای فعاليت و رشد پرسنل فراهم گرديده که موجب ايجاد انگيزه در کارکنان گرديده است.
 8-     اجرای پروژه ساختمان مسکونی رزمندگان طی دوره که تا پايان سال مرحله اسکلت بندی اجرا گرديده است .
9-   تصويب مصوبه پرداخت سود از محل پروژه به کارکنان در جهت افزايش بهره وری و ايجاد انگيزش در پرسنل و شرکت در مناقصات خارج از برق منطقه ای
10-شرکت در مناقصات و پروژه های  مختلف که برخی از مناقصات به شرح ذيل مي باشد:
1: شرکت در مناقصه تجهيز پست منوچهری و کابل کشی پست شيخ بهائی تا منوچهری
     2 : شرکت در مناقصه احداث 30 پست زمينی بنياد مسکن
      3: شرکت در مناقصه احداث ساختمان مسجد دانشگاه اردستان
    4- شرکت در مناقصه برونسپاری و خدمات مشترکين بخش دولت آباد ,   

                       فلاورجان , مبارکه , ميمه

   5- شرکت در مناقصه قرائت کنتور توزيع قبوض نجف آباد و مبارکه
 
  6- شرکت در مناقصه چاپ و تکثير توزيع برق استان و شهرستان ,
 برنامه های آتی :  
در جهت رسيدن به اهداف و وضعيت  ايده آل برنامه ريزی آتی شرکت که در دستور کار قرارداد به شرح ذيل می باشد :
 1 -  افزايش فعاليتهای واحد فنی و مهندسی در زمينه طراحی و نظارت و اجراء شبکه های برق و پروژه های بهره برداری و برونسپاری و خدمات مشترکين  

2- افزايش فعاليتهای اجرای ساختمانی با حضور در مناقصات دستگاههای دولتی و خصوصی
3- حضور در عرصه سرمايه گذاری در بخش های  مختلف از جمله ساختمان در جهت افزايش پشتوانه اقتصادی شرکت
ورود به سایت